Nyttige linker

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
(AHO) er en ledende, internasjonal vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, design, landskapsarkitektur og urbanisme. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus og virksomheten omfatter alle skalaer; gjenstander, systemer, bygninger, by- og landskapsforming. Skolen er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 150 ansatte.  Les mer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Fakultet for arkitektur og design
Instituttets mål er å utvikle helhetlig og bærekraftig arkitektur av høy kvalitet gjennom utdanning, design praksis og forskning innen fire hovedområder; de tekniske og miljømessige aspektene ved utforming og bruk av bygninger, materiell og strukturell utvikling av konstruksjon, bevaring, vern og utvikling av eksisterende bygningsmiljøer og kontekstuell forståelse av arkitektur og designprosesser. Les mer

Bergen Arkitekthøgskole (BAS)
BAS er en privat stiftelse og en av tre godkjente arkitektstudier i Norge. BAS utdanner mastere i arkitektur, et femårig gjennomgående studium. For vestlandsregionen og Bergen spesielt er det avgjørende at det utdannes arkitekter som har grunnleggende kunnskap om den lokale byggeskikken og klimaet. Les mer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for realfag og teknologi
Vårt forskningsmiljø jobber med teknologi for verdiskapning i samfunnet og utdanning av sivilingeniører. Vi er ansvarlig for emner i matematikk, informatikk og fysikk ved NMBU. Les mer

Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. Vi arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Medlemmmene omfatter cirka 3780 arkitekter i privat og offentlig sektor, samt cirka 500 studenter. Les mer

Norske arkitekters landsforbunds Prosjektdatabase
Norske arkitekters landsforbunds (NAL) prosjektdatabase publisererer forbilde- og pilotprosjekter innenfor arkitektur, bygg, by- og stedsutvikling på nett. Databasen leverer i dag innhold til mange nettsteder deriblant Enova, Husbanken, FutureBuilt og Framtidens byer i tillegg til NALs egne sider for utvalgt arkitektur. Les mer

Arkitektbedriftene i Norge (AiN)
Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge. Les mer

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk)
Treteknisk er et frittstående bransjeforsknings-institutt for treindustrien, som eies av omlag 130 medlemsbedrifter. Les mer

Trefokus AS
Trefokus er et nasjonalt informasjonsselskap. De dekker behovet for treinformasjon både hos profesjonelle aktører innen bygg og planlegging og hos forbrukere. Les mer

Arkitektnytt
Arkitektnytt er et redaksjonelt uavhengig fagblad med fokus på aktuelle tema fra arkitekturbransjen. Les mer 

Arkitektur N
Tidsskrift for arkitektur, interiør og landskap
Arkitektur N dokumenterer og diskuterer samtidsarkitekturen i Norge i tillegg til å publisere artikler, essayer, forskning og samtaler om relevante spørsmål for både faget og samfunnet. Les mer

Architectural Review
The Architectural Review er et månedlig arkitekturtidsskrift, etablert i London i 1896. Les mer 

Om Arkitektur
Om Arkitektur er informative tekster skrevet av seniorkurator og forfatter Ulf Grønvold ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Les mer

Arkitekturhistorie.no
Arkitekturhistorie.no ble etablert i januar 1999. Det er Oslos arkitekturhistorie som danner nettstedets fundament, men her finnes omfattende presentasjoner av arkitektur fra andre steder i Norge, og også fra enkelte steder i utlandet, som Stockholm, Brussel og Bordeaux. Omkring 120 norske arkitekter er presentert gjennom biografier og utvalgte arbeider – i tillegg finnes en rekke biografier om utenlandske arkitekter. Les mer

Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard
Arkitekturguiden inneholder informasjon om byggverk og landskapsarbeider i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard. Det er arkitektur som er skapt fra middelalderen og fram til vår tid – men kun det som står i landskapet i dag. Les mer

Fortellinger om kyst-Norge
Fortellinger om kyst-Norge er en hefteserie som publiseres frem mot grunnlovsjubileet i 2014. Målet med Fortellinger om kyst-Norge er, gjennom utvalgte nasjonale rammefortellinger, å synliggjøre det kulturhistoriske bakteppet for nasjonsbyggingen. Sentrale temaer er fiskerier og havbruk, sjøfart, kystforvaltning og maritim infrastruktur, samt andre næringer i kystsonen. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap, interesse og engasjement for kystens kulturhistorie og kulturminner. Les mer om prosjektet

Innovasjon Norge
Tilskudd til innovativ bruk av tre
SKOG22
40 forbilder i tre 

Forskningsrådet
Innovasjonsprosjekt i næringslivet
Programmet BIONÆR

En reise i norsk trearkitektur
Arkitekturguiden «En reise i norsk trearkitektur» presenterer 21 nye fremragende norske trebygg i Norge.
Last ned reiseguiden:
En reise i Norsk TREARKITEKTUR (2-opplag-ensidig)
En reise i Norsk TREARKITEKTUR (2-opplag-tosidig) (ny)
Norwegische-HOLZARCHITEKTUR  (På tysk)